แบบประเมิน EIT

ประเมิน EIT Online

(ผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครู)
ตัวแทนผู้ปกครองอย่างน้อย ร้อยละ 10 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ผู้นำ
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องไม่น้อย
กว่า 20 คน)