ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

             โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) ตั้งขึ้นเมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๔๙๙ โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้าน ชุมพล เพื่อช่วยเหลือนักเรียนบริเวณหมู่บ้านทำนบ ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงโรงเรียนบ้านชุมพล ซึ่งเป็นการริเริ่มของคณะกรรมการมัสยิดซูรอตุ้ลมุสลิม จำนวน ๑๕ คน พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่น ต่อมาในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๖ ทางราชการได้อนุญาตให้แยกตัวออกจากโรงเรียนบ้านชุมพล นับเป็นโรงเรียนที่ ๓๖ ของอำเภอองครักษ์ โดยมี นายสง่า ไกรลาศ เป็นครูใหญ่ สร้างอาคารเรียนขึ้นครั้งแรกในที่ดินของมัสยิดซูรอตุ้ลมุสลิม ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นบริจาคเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท จากสภาตำบลบึงศาล ๑๐,๐๐๐ บาท จากทางราชการ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท โดยประชาชนได้สละแรงงานในการก่อสร้าง

          ในเดือน มีนาคม ๒๕๒๔ โดยการประสานงานของนายปรีชา แสงอรุณ ครูใหญ่ ได้รับมอบที่ดินจากนายบุญเลิศ นางออมสิน แก้วทองสกุล จำนวน ๑๐ ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ เพราะสถานที่เดิมคับแคบ ไม่สามารถขยายบริเวณได้

             ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๒๔ ทางราชการอนุมัติให้ย้ายไปตั้งในที่แห่งใหม่ได้ และทางราชการอนุมัติสร้างอาคารเรียนแบบ ป ๑ ข ขนาด ๓ ห้องเรียน ราคา ๖๑๕,๐๐๐ บาท ในที่แห่งใหม่ และย้ายนักเรียนมาเรียนที่นี้ด้วย ต่อมาเดือนมกราคม ๒๕๒๙ ทางราชการอนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้

๑.      อาคารเรียนแบบ ป ๑ ข ใต้ถุนสูง ๓ ห้องเรียน ราคา ๕๖๕,๕๐๐ บาท

๒.      ส้วมแบบ สปช. ๖๐๑ จำนวน ๔ ที่นั่ง ราคา ๕๐,๐๐๐ บาท

๓.      รื้อ/ย้าย บ้านพักครู ๒ หลัง มาปลูกที่ใหม่ ราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๒๗ ทางราชการอนุมัติเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป ๑ ข ใต้ถุนสูงอีก ๑ ห้องเรียน และปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ทางราชการอนุมัติให้สร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๓ ถัง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก อนุญาตให้ต่อท้ายชื่อ โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) ตามหนังสือ สปจ. ที่ ศธ ๑๔๒๔.๐๓ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๕

ในกุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒/๒๖ ขนาด ๑๒๐ ตารางเมตร ราคา ๒๕๐,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณสร้าง ส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๒ ที่นั่ง พร้อมที่ปัสสาวะชาย ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียน โดยการทาสีภายนอกและภายใน อาคาร ป ๑ ข ใต้ถุนสูง ๔ ห้องเรียน อาคาร ป ๑ ข ใต้ถุนเตี้ย ๓ ห้องเรียน อาคารเอนกประสงค์และเปลี่ยนประตูเหล็กม้วน ๒ ประตู ของอาคารเอนกประสงค์ เป็นเงิน ๙๐,๘๔๐ บาท ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท และห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ สร้างบันไดคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร จำนวน ๗ ขั้น เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท และซ่อมอาคารเรียนแบบ ป ๑ ข ใต้ถุนสูง และใต้ถุนเตี้ย และซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงอาหาร

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง

เดือน มีนาคม ๒๕๕๓ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโครงการแผนการปฏิบัติงานไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (SP2) ปรับปรุงห้องสมุด เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ ปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม โดยการปูกระเบื้องพื้นโรงอาหาร และกั้นฝาโดยรอบ เป็นเงิน ๙๒,๒๑๐ บาท

ปี พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2560  อาคารเรียนมาตรฐานแบบ สปช. 105/29  ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) บันไดขั้น 2 ข้าง เป็นจำนวนเงิน 3,390,000.00 บาท